REGULAMIN SERWISU IDENTYFIKACJA.PL

IDENTYFIKACJA.PL – serwis internetowy oraz międzynarodowa baza oferująca ewidencję i identyfikację zwierząt oznakowanych mikroczipem, zwany dalej serwisem.

PODMIOT – administrator serwisu i międzynarodowej bazy IDENTYFIKACJA.PL, Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o., zwany dalej PTRIZ Sp. z o.o.

UŻYTKOWNIK/WŁAŚCICIEL – osoba określająca się jako właściciel zwierzęcia, która zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., dobrowolnie wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych przez PTRIZ Sp. z o.o. w ramach świadczonych usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji zwierząt.

OPŁATA AKTYWACYJNA – opłata za umieszczenie na drodze podstawowej, komercyjnej rejestracji on-line lub procedury przerejestrowania on-line, pojedynczego rekordu z danymi zwierzęcia i numerem mikroczipa przypisanego do danych osobowych właściciela w bazie IDENTYFIKACJA.PL lub aktywacji konta on-line dla rekordu już obecnego w systemie.

ZNALAZCA – osoba, która odnalazła zaginione zwierzę zarejestrowane w IDENTYFIKACJA.PL lub placówka (schronisko, lecznica etc.), w której przebywa ono tymczasowo.

REKORD – pojedynczy wpis bazodanowy zawierający dane osobowe właściciela, informacje kontaktowe oraz dane jego zwierzęcia.

01

INFORMACJE O PODMIOCIE

 • Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku 80-155 przy ul. Wrocławskiej 21, Adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 9/8, 80-425 Gdańsk, NIP: 583-308-10-54, REGON: 220863914, Tel: 58 500 85 36, E-mail: info@identyfikacja.pl, to właściciel i administrator serwisu internetowego oraz międzynarodowej bazy zwierząt IDENTYFIKACJA.PL, działających pod adresem www.identyfikacja.pl oraz www.animalid.eu.
02

ZASADY REJESTRACJI ON-LINE DLA UŻYTKOWNIKÓW

 • Serwis IDENTYFIKACJA.PL umożliwia odpłatną rejestrację zwierząt w międzynarodowej bazie IDENTYFIKACJA.PL, której dokonać może każda osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, na podstawie odrębnej umowy oraz posiadająca zwierzę/zwierzęta oznakowane mikroczipem w standardzie ISO 11784/11785 z certyfikacją ICAR.
 • Warunkiem poprawnej rejestracji on-line rekordu jest uprzednie założenie konta na stronie www.identyfikacja.pl, a po jego aktywacji, wypełnienie formularza według wskazanych instrukcji oraz uiszczenie podstawowej opłaty w kwocie 49.00 PLN.
 • Użytkownik przed założeniem konta i dokonaniem rejestracji on-line zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu serwisu IDENTYFIKACJA.PL.
 • Konta użytkowników, którzy nie dokończyli rejestracji rekordu, nie uiścili opłaty lub nie ukończyli aktywacji, są automatycznie usuwane z systemu w ciągu 48h od ich założenia, co jest sygnalizowane dwukrotnym powiadomieniem w formie wiadomości e-mail.
03

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Rejestracja i umieszczenie danych osobowych w międzynarodowej bazie IDENTYFIKACJA.PL następuje wyłącznie po uzyskaniu przez podmiot dobrowolnej zgody właściciela na ich przetwarzanie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez podmiot i umieszczenie ich w bazie IDENTYFIKACJA.PL podczas procedury zakładania konta on-line (art. 2 pkt b. regulaminu), bezpośredniej rejestracji podczas wizyty w placówce jednostki współpracującej (lecznica, schronisko, hodowla) lub w ramach prowadzonych przez dany urząd miasta lub gminy akcji bezpłatnego znakowania.
 • Użytkownik zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., ma prawo do dostępu, poprawiania, sprostowania, ograniczenia, przeniesienia powierzonych danych oraz odwołania w każdej chwili zgody na ich przetwarzanie.
 • Pozyskane przez podmiot dane wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji zwierząt zarejestrowanych w międzynarodowej bazie IDENTYFIKACJA.PL.
 • Podanie przez właściciela zwierzęcia prawdziwych i aktualnych danych podczas procesu rejestracji jest dobrowolne, jednak w przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych, świadczenie przez PTRIZ Sp. z o.o. oferowanych usług względem jego osoby i jego zwierzęcia może być utrudnione lub niemożliwe.
 • Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa wynikające z w.w. sytuacji.
 • Użytkownik rejestrując zwierzę lub zwierzęta w międzynarodowej bazie IDENTYFIKACJA.PL, wyrażając dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz zaznaczając stosowną deklarację w procesie rejestracji, potwierdza, że jest jego/ich aktualnym właścicielem.
 • PTRIZ Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., nie udostępnia danych osobowych użytkowników IDENTYFIKACJA.PL, osobom i podmiotom trzecim bez podstawy regulowanej prawnie.
 • IDENTYFIKACJA.PL jest członkiem organizacji EUROPETNET (www.europetnet.org) prowadzącej globalną wyszukiwarkę mikroczipów, do której podłączone są najważniejsze bazy zwierząt oznakowanych w Europie. Mechanizm działania tego systemu polega na przeszukiwaniu zrzeszonych zbiorów wyłącznie w ramach konkretnego numeru mikroczipa oraz weryfikacji jego obecności. EUROPETNET nie otrzymuje, ani też nie ma dostępu do żadnych danych osobowych użytkowników z baz członkowskich.
04

PODSTAWOWE PRODUKTY I USŁUGI ON-LINE

 • REJESTRACJA (EWIDENCJA I IDENTYFIKACJA): Serwis oferuje ewidencję on-line zwierząt oznakowanych mikroczipem ISO 11784/11785, w międzynarodowej bazie IDENTYFIKACJA.PL oraz rejestrację ich numeru mikroczipa w bazie organizacji EUROPETNET. Wraz z dodaniem do IDENTYFIKACJA.PL danych przez właściciela (użytkownika), świadczone są względem niego również usługi elektronicznej identyfikacji jego zwierzęcia, polegające na odbieraniu ewentualnych zgłoszeń od znalazców, weryfikacji otrzymanych informacji oraz powiadamianiu go na temat odnalezienia zwierzęcia aktualnie przypisanego do jego danych.
 • Serwis IDENTYFIKACJA.PL nie umożliwia rejestracji tzw. mikroczipów NON-ICAR, co weryfikowane jest w oparciu o posiadany przez użytkownika numer mikroczipa.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować i usunąć konto wraz z rejestracją oraz wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez PTRIZ Sp. z o.o. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce prywatności.
 • Zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta, dotyczącym wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconych środków w przypadku jego rezygnacji z usług IDENTYFIKACJA.PL w ciągu 14 dni od dokonania rejestracji ani po upływie tego terminu, jeśli jego dane zostaną skutecznie zarejestrowane w międzynarodowej bazie zwierząt IDENTYFIKACJA.PL.
 • PRZEREJESTROWANIE: Użytkownik może odpłatnie przypisać (przerejestrować) rekord bazodanowy już zarejestrowanego zwierzęcia do swoich danych w przypadku nabycia praw do niego od poprzedniego właściciela.
 • WYREJESTROWANIE/USUNIĘCIE DANYCH: W razie zgonu zwierzęcia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, użytkownik może usunąć swój rekord z bazy IDENTYFIKACJA.PL lub konto wraz z rekordem, co skutkuje zaprzestaniem przetwarzania i usunięciem jego danych z systemu.
 • AKTUALIZACJA DANYCH: Jeśli rejestracja została dokonana przed rokiem 2016, on-line, we współpracującej z PTRIZ Sp. z o.o. placówce lub w ramach akcji bezpłatnego znakowania na terenie miasta/gminy, a mikroczip znajduje się w naszych zbiorach, właściciel może złożyć wniosek o bezpłatną aktualizację swoich danych kontaktowych.
 • Weryfikacja prawa własności do zwierzęcia nie leży w zakresie kompetencji IDENTYFIKACJA.PL, a tym samym podmiot nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich względem ewidencji zwierzęcia o danym numerze mikroczipa. Użytkownik dokonując rejestracj lub przerejestrowania psa/kota potwierdza, że posiada do niego prawo i jest jego aktualnym właścicielem.
 • W ramach rejestracji/przerejestrowania, podmiot zbiera tylko podstawowe dane, umożliwiające bezpośredni kontakt z właścicielem zwierzęcia (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail). Każdy użytkownik może uzupełnić dane dodatkowe tj. adresowe (miejscowość, ulicę, nr budynku/lokalu, kraj) z poziomu swojego konta. Nie jest to jednak obowiązkowe.
05

DODATKOWE PRODUKTY I USŁUGI

 • Serwis IDENTYFIKACJA.PL oferuje odpłatne rozszerzenia podstawowej rejestracji w formie dodatkowych usług, które użytkownik może nabyć opcjonalnie w czasie, gdy jego konto jest aktywne. Jeśli numer mikroczipa, do którego przypisane są dodatkowe usługi, zostanie przerejestrowany,
 • >Usługi dodatkowe stanowią wartość dodaną do podstawowej rejestracji i mogą, acz nie muszą zwiększyć skuteczność identyfikacji zaginionego zwierzęcia oraz przyspieszyć jego powrót do właściciela.
 • Każda z funkcji rozszerzeń dostępna jest dla osób trzecich wyłącznie po wyświetleniu wyniku wyszukiwania zarejestrowanego mikroczipa, dla którego użytkownik wykupił wspomniane usługi. Wynik ten można uzyskać korzystając z wyszukiwarki na stronie głównej serwisu IDENTYFIKACJA.PL.
 • Zarówno podstawowa rejestracja, jak i dodatkowe usługi nie umożliwiają wglądu osobom trzecim w dane osobowe użytkownika serwisu IDENTYFIKACJA.PL.
 • POWIADOMIENIE SMS: Umożliwia właścicielowi otrzymanie wiadomości tekstowej bezpośrednio od znalazcy zaginionego zwierzęcia, który wyraził zgodę na przekazanie swojego numeru telefonu celem kontaktu. Numer telefonu właściciela nie jest udostępniany znalazcy w ramach usługi POWIADOMIENIE SMS.
 • PROFIL ZWIERZĘCIA: Umożliwia dodanie zdjęcia zarejestrowanego zwierzęcia, które zostaje umieszczone na specjalnie wygenerowanej stronie profilowej zawierającej kluczowe informacje na jego temat (imię, gatunek, rasę, płeć etc.). Obecna tam rubryka "DODATKOWE" pozwala właścicielowi na opcjonalne dodanie własnych informacji dla znalazcy (np. zaleceń dietetycznych zwierzęcia). Podmiot zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczone we wskazanej rubryce, a użytkownik zaświadcza, iż posiada prawo do umieszczanej tam fotografii.
06

CENY I ZAMÓWIENIA

 • Wszystkie ceny podawane na stronie wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 • Podane ceny zawierają w sobie doliczony podatek VAT od towarów i usług w wysokosći 23% VAT i mogą ulec zmianie, co zostanie podane do wiadomości w niniejszym regulaminie.
 • Koszt podstawowej rejestracji, jak i przerejestrowania rekordu wynosi 49.00 PLN. Koszt pojedynczej usługi dodatkowej wynosi 9.99 PLN. Podmiot zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych promocji cenowych w postaci obniżenia ceny podstawowej rejestracji oraz usług dodatkowych. Użytkownikom, którzy dokonali rejestracji lub zakupu dodatkowych usług po upływie lub przed aktywacją okresowej promocji, nie przysługuje zwrot różnicy uiszczonej kwoty.
 • Poprawna rejestracja rekordu w IDENTYFIKACJA.PL następuje wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie podmiotu lub potwierdzeniu zaksięgowania w serwisie PayU. Brak potwierdzenia wpłaty z serwisu PayU jednoznaczny jest z brakiem rejestracji rekordu w bazie.
 • Złożenie zamówienia z poleceniem zapłaty za rejestrację nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Administrator może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
07

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 • Możliwość uiszczenia opłaty aktywacyjnej oraz opłat dodatkowych w serwisie IDENTYFIKACJA.PL realizowana jest wyłącznie w formie błyskawicznych przelewów elektronicznych, BLIK lub płatności kartą za pośrednictwem systemu PayU (szczegóły pod adresem https://www.payu.pl/dla-sklepow/jakosc-i-bezpieczenstwo).
 • Po poprawnym dokonaniu płatności za rejestrację użytkownik otrzymuje mailowe potwierdzenie z serwisu IDENTYFIKACJA.PL oraz potwierdzenie z serwisu transakcyjnego PayU.
08

BEZPIECZEŃSTWO I DZIAŁANIE SERWISU

 • Serwis IDENTYFIKACJA.PL chroniony jest certyfikatem Wildcard SSL (Certum), a jego administracją zajmują się wykwalifikowani pracownicy PTRIZ Sp. z o.o. Serwis IDENTYFIKACJA.PL oferuje usługi rejestracji, przerejestrowania i wyrejestrowania zwierząt on-line w sposób ciągły, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Podmiot zastrzega jednak, iż w przypadku przerw technicznych lub aktualizacji systemu niektóre z jego elementów mogą być czasowo niedostępne, o czym użytkownicy zostaną zawczasu poinformowani poprzez stronę internetową serwisu.
 • W celu zapewnienia najwyższej jakości usług serwis IDENTYFIKACJA.PL korzysta z tzw. ciasteczek (cookies), które użytkownik może wyłączyć w dowolnym momencie z poziomu swojej przeglądarki. Więcej na temat polityki cookies znaleźć można w zakładce POLITYKA COOKIES.
 • Zgodnie z art. 03 pkt. h. niniejszego regulaminu, pracownicy PTRIZ Sp. z o.o nie udostępniają danych osobowych właścicieli znalazcom odnalezionych zwierząt bez podstawy regulowanej prawnie. Wyjątek stanowią jednostki porządku publicznego i bezpieczeństwa, które m.in. zgodnie art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, uprawnione są na wniosek, do uzyskania i przetwarzania danych osobowych w celu realizacji ustawowych zadań np. nawiązania kontaktu z właścicielem odnalezionego zwierzęcia.
 • W przypadku uzyskania od znalazcy informacji na temat odnalezionego zwierzęcia, pracownicy IDENTYFIKACJA.PL w pierwszej kolejności podejmują próby kontaktu telefonicznego z właścicielem oraz mogą korzystać z dodatkowych form kontaktu, jak wiadomości SMS oraz poczta e-mail. W przypadku kilkurotnego niepowodzenia w przekazaniu informacji lub braku bezpośrednich danych kontaktowych, jeśli to możliwe, do właściciela wysyłane jest oficjalne pismo oraz/lub powiadamiane są najbliższe jednostki porządku publicznego i bezpieczeństwa zgodnie z art. 08 pkt. c. Podmiot zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za niepowodzenia w kontakcie z właścicielem zarejestrowanego zwierzęcia, jeśli dane znajdujące się w bazie będą niepełne, nieprawidłowe lub nieaktualne.
 • Obowiązek odbioru odnalezionego zwierzęcia leży po stronie jego właściciela i podmiot nie bierze udziału w transporcie zwierząt z placówek lub miejsc, w których się znajdują, nie dostarcza ich do właścicieli oraz nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie odbioru zwierzęcia przez właściciela.
 • Użytkownicy mogą kontaktować się z pracownikami serwisu IDENTYFIKACJA.PL za pośrednictwem infolinii pod numerem +48 58 500 85 36 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora). W sytuacjach odnalezienia zwierzęcia zarejestrowanego w naszych zbiorach, po godzinach pracy biura, zachęcamy do korzystania z telefonu dyżurnego +48 58 324 44 27 lub całodobowo z adresu mailowego info@identyfikacja.pl. Pracownicy IDENTYFIKACJA.PL podejmują się odpowiedzi na zgłoszenia niezwłocznie po ich weryfikacji. Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za nieudane próby nawiązania kontaktu zwrotnego z osobą/jednostką dokonującą zgłoszenia.
09

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od niego uzyskanie dostępu osób trzecich do kont użytkowników, jak również za próby oraz/lub następstwa prób wyłudzeń spowodowanych działaniem programów phisingowych, czy wirusów przekierowujących, działających w sposób utajony w przeglądarkach lub klientach poczty użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania odpowiednich środków ostrożości celem zabezpieczenia danych dostępowych do swojego konta w serwisie IDENTYFIKACJA.PL.
 • Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia i wydarzenia będące następstwem nawiązania kontaktu pomiędzy użytkownikami serwisu IDENTYFIKACJA.PL a znalazcami zaginionych zwierząt, w szczególności usługi POWIADOMIENIE SMS i to z jakichkolwiek przyczyn.
 • Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania serwisu IDENTYFIKACJA.PL, podmiot zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub całkowitego usunięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia przez niego regulaminu, prawa RP lub międzynarodowego oraz dobrych obyczajów i moralności, w tym umieszczania niecenzuralnych treści, wulgaryzmów, nieuprawnionych zdjęć itd. poprzez usługę PROFIL ZWIERZĘCIA.
 • Korzystanie z serwisu IDENTYFIKACJA.PL, zakładanie kont, dokonywanie przerejestrowań i wyrejestrowań oraz rejestracja jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Użytkownik ma prawo nie akceptować regulaminu, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług serwisu IDENTYFIKACJA.PL.
 • W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r. poz. 1030, z późn. zm.), które zostają zawarte na czas nieokreślony z chwilą utworzenia przez użytkownika konta w serwisie IDENTYFIKACJA.PL.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronach serwisu www.identyfikacja.pl. Podmiot zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej. Znak towarowy, jak również rozwiązania technologiczne serwisu IDENTYFIKACJA.PL są prawnie chronione. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć oraz treści udostępnionych w ramach serwisu IDENTYFIKACJA.PL bez zgody podmiotu.

GENEROWANIE NOWEGO HASŁA:

Strona serwisu IDENTYFIKACJA.PL używa ciasteczek (cookies) dzięki czemu może działać lepiej. Dowiedz się więcej na temat naszej polityki cookies

TOP